Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Dla kogo zasiłek pogrzebowy?

03.01.2018 15:24 | 0 komentarzy | 2 034 odsłony | red

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest najczęściej członkowi rodziny, który pokrył koszty pochówku bliskiego - ubezpieczonego jako pracownika, emeryta bądź rencisty.

0
Dla kogo zasiłek pogrzebowy?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Po śmierci osoby niemającej ustalonego prawa do emerytury albo renty, ale spełniającej warunki do jej uzyskania i pobierania, także można ubiegać się o zasiłek. Jeżeli ubezpieczony umrze podczas pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego albo zasiłku macierzyńskiego, świadczenie również zostanie wypłacone. Gdy osobą pokrywającą koszty pogrzebu jest pracodawca, także otrzyma zasiłek pogrzebowy. Spoza kręgu rodziny na zasiłek może liczyć dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła albo związku wyznaniowego, organizacje polityczne oraz społeczne.

Członek rodziny zawsze dostaje 4 tysiące złotych, niezależnie od sumy faktycznie poniesionej na pogrzebanie bliskiego. Pozostałe podmioty otrzymują zasiłek do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tysiące złotych.
W przypadku organizowania pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot zasiłek ulega podziałowi między nich, proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy zgłosić w terminie roku od dnia śmierci. Wraz z dokumentami trzeba go złożyć we właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (według miejsca zamieszkania osoby starającej się o zasiłek). Do wniosku powinniśmy dołączyć odpis skrócony aktu zgonu, oryginały rachunków za poniesione koszty pogrzebu, skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty (w celu wykazania pokrewieństwa albo powinowactwa). Może zdarzyć się tak, że oryginały rachunków zostały już złożone w banku. W takiej sytuacji powinniśmy wiedzieć, że bank ma obowiązek potwierdzić kopie rachunków. Kopie rachunków potwierdzonych przez bank można załączyć do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego.

Do kosztów pogrzebu możemy zaliczyć wydatki na: przewiezienie zwłok na miejsce pochówku, nabycie i urządzenie grobu, wystawienie nagrobka odpowiadającego zwyczajom środowiska, zakup odzieży żałobnej, nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu, poczęstunek osób biorących udział w pogrzebie oraz zakup świec, wieńców i kwiatów.

Po 12 miesiącach od dnia śmierci następuje przedawnienie roszczeń. Jeżeli jednak sprawiający pogrzeb nie mógł dotrzymać tego terminu z powodu późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej, albo z innych przyczyn niezależnych, dokumenty trzeba złożyć w ciągu roku od dnia pogrzebu. W takim przypadku konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających powód opóźnienia (na przykład - zaświadczenia z policji lub prokuratury).
Co ważne, zasiłek przysługuje także w przypadku, gdy pogrzeb został urządzony na terenie innego państwa należącego do Unii Europejskiej. W praktyce najczęściej formalności związane z pogrzebem i wypłatą zasiłku pogrzebowego załatwiane są przez zakład pogrzebowy. Uprawniony do zasiłku musi tylko podpisać odpowiednie upoważnienie.
(RAT)
Przełom nr 1 (1326) 3.1.2018