Nie masz konta? Zarejestruj się

Polityka redakcyjna tygodnika „Przełom" i portalu przelom.pl

CZYM SĄ TYGODNIK „PRZEŁOM" I PORATAL PRZELOM.PL
1. Tygodnik „Przełom" jest lokalnym tygodnikiem ukazującym się na terenie powiatu chrzanowskiego (w gminach: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Alwernia, Babice) oraz w gminie Krzeszowice (powiat krakowski).
Gazeta umieszcza na swoich łamach wiadomości lokalne, w tym reportaże, wywiady, opinie i inne teksty publicystyczne jak również infografiki, informatory lokalne, teksty poradowe i ogłoszenia.
2. Wydawnictwo prowadzi też portal przelom.pl - udostępniający lokalne informacje bieżące, zdjęcia, materiały wideo oraz inne artykuły redakcyjne jak również promocyjne teksty płatne i ogłoszenia.
3. Wydawcą obydwu mediów jest Firma Wydawnicza Przełom Alicja Molenda.
4. Głównym językiem w gazecie oraz w serwisie jest język polski.
5. Nad treściami w gazecie oraz na portalu czuwają wydawca i redaktor naczelny obydwu mediów oraz wyznaczone przez nich osoby.
Artykuły nadesłane do tygodnika „Przełom" są publikowane po akceptacji redaktora naczelnego gazety. Teksty kierowane do portalu przelom.pl zatwierdzane są przez moderatorów wyznaczonych przez redaktora naczelnego i wydawcę.
6. Tygodnik „Przełom" i portal przelom.pl są otwarte na różne opcje społeczne i polityczne.
7. Tygodnik „Przełom" i portal przelom.pl nie są przeznaczone dla osób wyznających poglądy sprzeczne z naszą polityką redakcyjną.

DZIAŁANIA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO
1. Zadaniem dziennikarzy wydawnictwa jest:
a) Przygotowywanie materiałów prasowych (tekstów, zdjęć i innych materiałów graficznych), do papierowego wydania „Przełomu".
b) Reagowanie na interwencje Czytelników tygodnika „Przełom" i portalu przelom pl. zgłaszane na dyżurny, redakcyjny numer telefonu.
c) Utrzymywanie ruchu informacyjnego na przelom.pl, głównie poprzez wytwarzanie treści i ich publikowanie.
d) Reagowanie na komentarze internautów umieszczane pod opublikowanymi przez nich tekstami na przelom.pl
2. Do obowiązków redaktora gazety i portalu należy:
a) Projekt układu tematycznego i redagowanie treści materiałów zaplanowanych do tygodnika „Przełom" oraz na portal przelom.pl
b) Reagowanie na materiały / komentarze łamiących politykę redakcyjną oraz moderowanie dyskusji.
c) Odpowiadanie na pytania użytkowników i czytelników o politykę redakcyjną.

KOMENTARZE NA PRZELOM.PL
W komentarzach mogą być zawarte stwierdzenia korygujące informacje publikowane przez redakcję na portalu przelom.pl, zawierać odmienną interpretację przedstawionych faktów i stanowić szeroko rozumianą debatę na temat artykułu.

ZASADY ODRZUCANIA POSTÓW I KOMENTARZY NA PRZELOM.PL
1. Redakcja portalu przelom.pl zastrzega sobie możliwość odrzucania komentarzy.
2. Usuwane będą w szczególności komentarze: wulgarne lub promujące totalitaryzm, nacjonalizm i nienawiść narodową lub religijną, seksizm, homofobię, antysemityzm; zawierające informacje pochodzące z wątpliwych źródeł lub stanowiące prowokację; nie mające żadnego logicznego związku z tematem; mające na celu ataki personalne w stosunku do innych czytelników bądź autorów serwisu.

FOTOGRAFIE I FILMY NA PRZELOM.PL POCHODZĄCE OD CZYTELNIKÓW
1. Redakcja zamieszcza materiały wideo, fotografie i inne grafiki pochodzące od Czytelników.
2. Uważamy, że ważne jest respektowanie zasady pytania o zgodę osoby fotografowanej przed wykonaniem zdjęcia.
3. Redakcja tygodnika „Przełom" i portalu przelom.pl zakłada, że wszystkie osoby figurujące na publikowanych na portalu fotografiach wyraziły zgodę na pokazywanie swojej twarzy w mediach.
4. W sytuacji, gdy autor zdjęcia nie ma pewności odnośnie zgody osób fotografowanych na publikowanie ich wizerunku, prosimy o rozmazywanie twarzy.
5. W przypadku, gdy redakcja uzna, że fotografie lub filmy mogą stanowić podstawę do oskarżenia przez organy państwowe osób na niej przedstawionych, materiały nie będą publikowane.
6. Jeżeli z redakcją skontaktuje się osoba niezadowolona z umieszczenia jej fotografii w serwisie, usuniemy zdjęcie i skontaktujemy się z autorem zdjęcia w celu wyjaśnienia przyczyny usunięcia materiału.
7. Powyższe zasady nie dotyczą fotografii wykonanych bez zgody osoby fotografowanej w przypadku:
a) urzędników państwowych sfotografowanych lub sfilmowanych podczas pracy opłacanej z publicznych pieniędzy
b) osób publicznych i powszechnie znanych

Polityka różnorodności tygodnia „Przełom" oraz portalu przelom.pl
Zarządzanie różnorodnością w tygodniku „Przełom" i na portalu przelom.pl dotyczy wszystkich pracowników i jego władz.
Działania związane z różnorodnością dotykają wielu aspektów działalności tygodnika „Przełom" oraz portalu przelom.pl i mają na względzie poszanowanie innych osób, równe traktowanie i wykorzystanie potencjału pracowników.
Rozumienie różnorodności przejawia się w tym, że ludzie są ważni bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny czy kraj pochodzenia.

ZASADY ETYKI, PRZECIWDZIAŁANIA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI
Regulamin pracy w tygodniku „Przełom" i na portalu przelom.pl zawiera zapisy o m.in. o przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

STANDARDY REKRUTACJI ZGODNE Z DYREKTYWĄ UE W SPRAWIE RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRZY ZATRUDNIENIU
Podczas procesów rekrutacyjnych na potrzeby tygodnika „Przełom" oraz portalu przelom.pl przestrzegane są zapisy w zakresie równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu. Procesy związane z wyborem kandydatów opierają się na obiektywnych przesłankach, a ich poszczególne etapy odbywają się według ustalonych wzorów i zasad.

PRZEPISY DOTYCZĄCE DOSTOSOWANIA STANOWISKA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zasady realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz standardy rozwiązań technologicznych i technicznych stanowią o podejmowaniu niezbędnych czynności w celu dostosowania stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

STAŻE I PRAKTYKI
Tygodnik „Przełom" i portal przelom.pl poprzez współpracę daje możliwości rozwoju uczniom, studentom oraz absolwentom szkół średnich oraz uczelni o różnych profilach.