Nie masz konta? Zarejestruj się

 

Regulamin konkursu „Moje zdjęcie w kalendarzu 2020”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu w grupie PRZEŁOMowe Kadryjest Firma Wydawnicza „Przełom” Alicja Molenda, 32-540 Trzebinia, ul. Długa 53.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Tygodnik Przełom oraz Empik.
 3. Konkurs prowadzony jest w Fejsbukowej grupie PRZEŁOMowe Kadry.
 4. Tematem konkursu jest pokazanie na fotografii ciekawych miejsc, krajobrazów lub obiektów z elementami otoczenia przyrodniczego, znajdujących się w naszym regionie w różnych porach roku.
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 6. Konkurs prowadzony będzie w dniach: 10 września – 6 października 2019 r.

  W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może go przedłużyć lub przerwać, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie internetowej wskazanej w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne będące członkami grupy PRZEŁOMowe Kadry, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnienie treści zgłoszenia (pracy konkursowej, jej opisu i podpisu autora w tygodniku „Przełom” na stronie przelom.pl, kalendarzu tygodnika „Przełom” na rok 2020 i innych wydawnictwach promocyjnych Firmy Wydawniczej „Przełom” Alicja Molenda.

§3 Zasady konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy:

 • zapoznać się z Regulaminem konkursu znajdującym się na Fejsbukowym profilu „Przełomu” w grupie „PRZEŁOMowe Kadry” w zakładce „Pliki” oraz w zakładce konkursy na przelom.pl,
 • opisać zdjęcie podając imię i nazwisko autora, a także informację co przedstawia. W opisie może się też znaleźć sugestia, której porze roku lub któremu miesiącowi zdjęcie jest dedykowane,
 • pamiętać, że zdjęcie musi przedstawiać obiekt, miejsce, krajobraz uchwycony na obszarze gmin Alwernia, Babice, Libiąż, Chrzanów, Trzebinia, Krzeszowice, Chełmek,
 • przesłać zdjęcia konkursowe (maksymalnie 4 ZDJĘCIA najlepiej każde dedykowane innej porze roku) wraz z oświadczeniem autorskim na adres promocja @przelom.pl podając w tytule maila „Moje zdjęcie w kalendarzu 2020”,
 • zdjęcie musi mieć powyżej 3000 pikseli,
 • zdjęcia nie mogą przedstawiać ludzi,
 • zdjęcia NIE MOGĄ POSIADAĆ ZNAKÓW WODNYCH (w kalendarzu będą podpisane w sposób zestandaryzowany imieniem nazwiskiem/pseudonimem artystycznym autora),
 • zdjęcia muszą być w pionie,
 • wraz ze zgłoszeniem należy przesłać poniższe oświadczenie:
  Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia/zdjęć wysłanego/wysłanych na konkurs i oświadczam, że nie narusza ono/nie naruszają one wizerunków ani praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu "Moje zdjęcie w kalendarzu 2020” oraz na nieodpłatne opublikowanie zdjęcia w tygodniku Przełom, na przelom.pl, w kalendarzu na rok 2020 i wydawnictwach promocyjnych Firmy Wydawniczej „Przełom”.
 1. Konkurs przebiega następująco:
 • Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia od chwili ogłoszenia konkursu do 6 października 2019 r., do godz. 20.00
 • Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 18 października 2019 r.
 1. Organizator skontaktuje się z każdym z Laureatów konkursu za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

   

§4 Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są:
 • publikacja zdjęcia/zdjęć w kalendarzu tygodnika Przełom na rok 2020 kolportowanym z całym nakładem gazety,
 • zdjęcie i kilku zdaniowa informacja o autorze fotografii w kalendarzu,
 • vouchery do wykorzystania w aplikacji Empik na wydruk zdjęć oraz przełomowe gadżety.
  Jury, w skład którego wchodzą osoby z ramienia Organizatora, będzie oceniało przede wszystkim:
  a) zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,
  b) oryginalność i kreatywność,
  c) walory artystyczne zdjęcia.
 1. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną drogą elektroniczną oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Laureat zobowiązany jest do odebrania nagrody w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej w konkursie.
 2. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. 32-540 Trzebinia, ul. Długa 53.

   

§5 Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęć, które zgłasza do Konkursu oraz, że nie naruszają one wizerunków i praw osób trzecich. Wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zgłoszonych prac w tygodniku „Przełom” na przelom.pl i wydawnictwach promocyjnych Firmy Wydawniczej „Przełom”.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu konkursu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres promocja@przelom.pl.
 3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

   

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 6. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian do Regulaminu w każdym czasie.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 


Zabawa dla dzieci "Moja ulubiona książka"

Jeśli chcecie wziąć udział w zabawie przyślijcie do nas maila zatytułowanego "Moja ulubiona książka" na adres promocja@przelom.pl. W mailu załączcie Wasze zdjęcie z ulubioną książką, wraz z jej opisem (podajcie autora, tytuł i wydawnictwo) oraz klauzulą, że rodzice wyrażają zgodę na publikację Waszego zdjęcia: Oświadczam, że jestem rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka, które bierze udział w zabawie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych mojego dziecka w celu przeprowadzenia zabawy "Moja ulubiona książka" Wyrażam również zgodę na nieodpłatne opublikowanie zdjęcia zawierającego wizerunek mojego dziecka w tygodniku Przełom i na przelom.pl i wydawnictwach promocyjnych Firmy Wydawniczej "Przełom"


Zabawa dla dzieci "Ja i moje hobby"

Jeśli chcecie wziąć udział w zabawie i wygrać fajne nagrody, poproście rodziców, aby zrobili Wam zdjęcie podczas wykonywania przez Was ulubionego zajęcia i opiszcie je nam w kilku zdaniach. Zdjęcie wraz z opisem prześlijcie do nas na adres: promocja@przelom.pl. W tytule  maila wpiszcie "Ja i moje hobby". Mail musi zawierać zgodę rodziców: Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnienie danych osobowych mojego dziecka w celu przeprowadzenia zabawy "Ja i moje hobby" Wyrażam również zgodę na nieodpłatne opublikowanie zdjęcia zawierającego wizerunek mojego dziecka w tygodniku Przełom i na przelom.pl i wydawnictwach promocyjnych Firmy Wydawniczej "Przełom".