Nie masz konta? Zarejestruj się

Regulamin konkursu „Kwiatek dla Mamy, kwiatek dla Taty"

I. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu „Kwiatek dla Mamy, Kwiatek dla Taty" zwanego dalej „Konkursem", jest Firma Wydawnicza „Przełom" Alicja Molenda z siedzibą w Trzebini, ul. Długa 53, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta w Trzebini - pod numerem 2246/1994, zwana dalej „Organizatorem".

II. Zasady prowadzenia Konkursu
2.Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie.


III. Uczestnicy Konkursu
3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie - członkowie facebookowej grupy „PRZEŁOMowe Mamy" oraz inni czytelnicy tygodnika „Przełom" i portalu przelom.pl. Do publikacji wizerunku dziecka wymagana jest zgoda dostępna poniżej.

IV. Zasady udziału w Konkursie
4. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie zdjęcia dziecka z kwiatem na facebookowej grupie „PRZEŁOMowe Mamy" lub przesłanie go mailem na adres: promocja@przelom.pl
5. Na zgłoszenia czekamy do 30 maja.
6. Zwycięzcy zostaną opublikowani na łamach tygodnika „Przełom" 2 czerwca.

V. Nagrody
7. Nagrodami są upominki - niespodzianki przygotowane przez Organizatora konkursu dla autorów wyróżnionych prac.
8. O przydzieleniu nagród decyduje Organizator konkursu.

VI. Zapewnienie prawidłowości prowadzenia Konkursu
9. Czynności związanych z zapewnieniem prawidłowości prowadzenia konkursu dokonuje Organizator Konkursu.

VII. Dane osobowe Uczestników
10. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu, tj. publikację imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania na łamach tygodnika „Przełom", na przełom.pl i na funpage „Przełomu" na Facebooku.
11. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie z Regulaminem Konkursu, wyłącznie dla wypełnienia jego usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników.
Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

VIII. Postanowienia końcowe
12. Prawa i obowiązki związane z Konkursem określone są wyłącznie w Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.
13. Treść Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom, na stronie internetowej www.przelom.pl, w biurze Organizatora w Trzebini, ul. Długa 53.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili trwania konkursu.

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie zdjęcia z konkursu „Kwiatek dla Mamy, Kwiatek dla Taty" zawierającego wizerunek mojego dziecka .......................................................... w tygodniku „Przełom", na przelom.pl, na fanpage Przełomu na Facebooku, w grupie PRZEŁOMowe Mamy oraz w wydawnictwach promocyjnych Firmy Wydawniczej „Przełom" Alicja Molenda.

..................... .......................
data i podpis