Nie masz konta? Zarejestruj się

REGULAMIN PLEBISCYTU NA NAJLEPSZĄ JEDNOSTKĘ OSP
NA ZIEMI CHRZANOWSKIEJ

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem plebiscytu (zwanego dalej „PLEBISCYTEM") jest Wydawca Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom" - Firma Wydawnicza „Przełom" Alicja Molenda - z siedzibą w Trzebini przy ul. Długiej 53 wpisana do rejestru przedsiębiorców burmistrza Trzebini Nr 2246/1994 (dalej „Organizator").
2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie i przyznanie wyróżnień, na zasadach określonych w Regulaminie, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie ziemi chrzanowskiej, czyli gmin: Alwernia, Babice, Chełmek, Chrzanów, Krzeszowice, Libiąż i Trzebinia.
3. Plebiscyt jest ogłaszany za pośrednictwem papierowego wydania tygodnika „Przełom", strony internetowej przelom.pl. Ogłoszenie zawiera terminarz Plebiscytu, tryb wyłaniania Zwycięzców i ogłaszania wyników Plebiscytu.
4. Regulamin Plebiscytu będzie dostępny w siedzibie Organizatora w Trzebini ul. Długa 53 oraz na portalu przelom.pl.

II. Uczestnicy i czas trwania Plebiscytu
1. W Plebiscycie uczestniczą wszystkie jednostki OSP działające na terenie powiatu chrzanowskiego oraz w gminach Chełmek i Krzeszowice.
2. Jednostki OSP biorące udział w plebiscycie zostały do udziału w nim zaproszone za pośrednictwem prezesów oddziałów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzeszowicach i Chełmku oraz prezesa oddziału powiatowego ZOSP w Chrzanowie.
4. Plebiscyt organizowany i przeprowadzany jest od 18 stycznia 2017 roku (ogłoszenie zasad plebiscytu i prezentacja pierwszej jednostki OSP) do 25 stycznia 2018 (ogłoszenie wyników plebiscytu na uroczystej gali).
5. Co tydzień - od 18 stycznia 2017 roku do 13 grudnia 2017 roku - na łamach tygodnika „Przełom" publikowane są prezentacje poszczególnych jednostek OSP biorących udział w plebiscycie. Następnie prezentacje zamieszczane są na przelom.pl.

III. Zasady głosowania
1. Głosowanie mające na celu wyłonić „Najlepszą jednostkę OSP na ziemi chrzanowskiej" odbywać się będzie za pomocą SMS-ów, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, oraz kuponów drukowanych na łamach tygodnika „Przełom".
2. Zasady głosowania za pomocą kuponów.
a) Równocześnie z rozpoczęciem prezentacji jednostek OSP (18 stycznia 2017 roku), rozpoczynamy głosowanie za pomocą kuponów drukowanych od tego dnia, co tydzień, w gazecie. Ostatni kupon zostanie wydrukowany w „Przełomie", który ukaże się 17 stycznia 2018 roku.
b) Jedna osoba może dostarczyć dowolną liczbę kuponów konkursowych.
c) Wypełnione kupony z wpisaną nazwą jednostki OSP, na którą oddawany jest głos, będą przyjmowane w redakcji tygodnika „Przełom" w Trzebini (ul. Długa 53) od 18 stycznia 2017 roku do 19 stycznia 2018 roku.
3. Zasady oddawania głosów za pomocą SMS.
a) 13 grudnia 2017 roku o godz. 15.00 rozpoczyna się głosowanie SMS-owe. Potrwa do 17 stycznia 2018 roku do godz. 15.00.
b) Jego przebieg do końca będzie można śledzić na www.przelom.pl.
c) Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów.
d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn niezależnych od Organizatora.
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do Organizatora z przyczyn niezależnych od niego oraz za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy SMS-owe nie spełniające wymogów podanych na łamach tygodnika „Przełom" oraz na www.przelom.pl, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Plebiscytu.
f) Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.
g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, informatycznych, kurierskich i Poczty Polskiej.
h) Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
i) Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.
j) Obsługę techniczną niezbędną do korzystania serwisu SMS zapewnia spółka BILLD PRESSE POLSKA sp. z. o. o. z siedzibą w Łodzi ul Żwirki.

IV. Wyniki głosowania i wyłanianie zwycięzców
1. Każdy głos oddany w formie papierowego kuponu z gazety będzie liczony jako 2 punkty; każdy wysłany SMS - jako 1 punkt. Po zsumowaniu punktów uzyskanych przez poszczególne jednostki OSP w obydwu głosowaniach, zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu. Zostanie mu przyznany tytuł: Najlepszej jednostki OSP na ziemi chrzanowskiej w plebiscycie tygodnika „Przełom".
2. Wyłonione zostaną również najlepsze jednostki OSP w poszczególnych gminach (Alwernia, Babice, Chełmek, Chrzanów, Krzeszowice, Libiąż i Trzebinia).
3. Zwycięzcy otrzymają statuetki.
4. Ogłoszenie ostatecznych wyników nastąpi podczas uroczystej gali 25 stycznia 2018 roku, a następnie opublikowane w tygodniku „Przełom" i na przelom.pl.
5. W przypadku przyznania statuetki zwycięzca nie może żądać wypłacenia jej równowartości w postaci ekwiwalentu pieniężnego.
6. Zwycięzca nie będzie uprawniony do:
a) dokonania sprzedaży, darowizny lub użyczenia Statuetki ani innego rozporządzenia nią bez zgody Organizatora,
b) posługiwania się Statuetką w taki sposób, który mógłby narazić Plebiscyt, jego Organizatora, Statuetkę lub jej twórcę na utratę lub naruszeniu dobrego mienia.
7. W przypadku naruszenia przez Uczestnika powyższego punktu Regulaminu, Organizator może żądać od Uczestnika zwrotu Statuetki.

V. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Plebiscycie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
3. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Plebiscytu prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu, uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Plebiscytu czy też pozbawienie go tytułu Zwycięzcy.
4. Organizator jest uprawniony do korzystania z wizerunku, głosu, wypowiedzi, imion i nazwisk członków jednostek OSP biorących udział w plebiscycie w celu informacji i/lub promocji oraz promocji Plebiscytu, w tym w szczególności Organizator ma prawo wykorzystywać w powyższych celach nagrania i fotografie z Gali, w tym zawierające wizerunek, głos i/lub wypowiedzi członków jednostek OSP uczestniczących w plebiscycie.
5. Regulamin Plebiscytu jest dostępny dla uczestników w siedzibie Firmy Wydawniczej „Przełom" Alicja Molenda w Trzebini przy ul. Długiej 53 oraz na www.przelom.pl
6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
7. Firma Wydawnicza „Przełom" Alicja Molenda zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.

Regulamin ważny od 18 stycznia 2017 roku