Nie masz konta? Zarejestruj się

Regulamin konkursu „Kasztanki i inne stworki"

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na stronie internetowej przelom.pl jest Firma Wydawnicza „Przełom" Alicja Molenda, 32-540 Trzebinia, ul. Długa 53.
2. Fundatorem nagród w konkursie jest Biuro-Max oraz Organizator konkursu.
3. Akcja konkursowa organizowana jest na łamach tygodnika „Przełom" i za pośrednictwem strony internetowej przelom.pl.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
5. Konkurs prowadzony będzie w dniach: 15 października - 31 października 2018
W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może go przedłużyć lub przerwać, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie internetowej wskazanej w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci zamieszkałe na terenie ziemi chrzanowskiej (Chrzanów, Trzebinia, Alwernia, Krzeszowice, Babice, Chełmek, Libiąż), których rodzice lub opiekunowie prawni, wraz z nadesłaniem pracy konkursowej, wyślą oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział swojego dziecka w konkursie.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu rodzice lub opiekunowie Uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnienie pracy w tygodniku „Przełom" na stronie przelom.pl i innych wydawnictwach Firmy Wydawniczej „Przełom" Alicja Molenda.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem.
2. Należy dostarczyć osobiście lub przesłać pracę na adres „Przełom" Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej, 32-540 Trzebinia, ul. Długa 53 z dopiskiem „Kasztanki i inne stworki".
3. Wraz ze zgłoszeniem opiekun dziecka, które bierze udział w konkursie, składa poniższe oświadczenie:
Oświadczam, że jestem rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, które bierze udział w konkursie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu przeprowadzenia konkursu "Kasztanki i inne stworki". Wyrażam również zgodę na nieodpłatne opublikowanie zdjęcia zawierającego wizerunek mojego dziecka w tygodniku Przełom, na przełom.pl i wydawnictwach promocyjnych Firmy Wydawniczej „Przełom". Zgłoszone do konkursu prace są autorstwa mojego dziecka i wyrażam zgodę na nieodpłatne ich wykorzystanie przez Organizatora.
4. Każdy Uczestnik jest uprawniony do 1 zgłoszenia ale może ona składać się z kilku elementów (kompozycja).
5. Konkurs przebiega następująco:
Uczestnicy mogą przynosić bądź przysyłać prace od chwili ogłoszenia konkursu, do środy, 31 października 2018 do godziny 12.00
W terminie 4 dni od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń Jury wyłoni zwycięzców konkursu
Wyniki zostaną opublikowane na przelom.pl
6. Organizator skontaktuje się z każdym z Laureatów konkursu za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:
- dwa bony o wartości 50 zł na zakupy w sklepie Biuro-Max oraz upominki od Organizatora,
- najpiękniejsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w siedzibie „Przełomu" oraz opublikowane w tygodniku „Przełom" i na stronie internetowej przelom.pl
2. Jury, w skład którego wchodzą osoby z ramienia Organizatora, będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność
c) walory artystyczne pracy
3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną drogą elektroniczną oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Laureat zobowiązany jest do odebrania nagrody w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej w konkursie.
4. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. 32-540 Trzebinia, ul. Długa 53.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem pracy i zdjęć, które zgłasza do Konkursu oraz, że nie naruszają one praw osób trzecich. Wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zgłoszonych prac w tygodniku „Przełom" na przelom.pl i wydawnictwach promocyjnych Firmy Wydawniczej „Przełom".
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu konkursu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres promocja@przelom.pl.
3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja" w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.