Nie masz konta? Zarejestruj się
Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego na opowiadanie organizowany przez Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom" oraz gazetkę szkolną I LO w Chrzanowie „Nad Poziomy 2.0"
Opowiem Ci o......


I. Organizator konkursu: gazetka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica
w Chrzanowie „Nad Poziomy 2.0" oraz Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom"

II. Adresat konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych
oraz do uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

III. Cele konkursu:
1. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i twórczego działania uczniów.
2. Rozwijanie umiejętności literackich.
3. Umożliwienie rozwijania zainteresowań i predyspozycji.
4. Uwrażliwienie na piękno języka ojczystego, rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego.
5. Rozbudzanie motywacji do doskonalenia własnych umiejętności i planowego samokształcenia.
6. Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę i etykę języka.
7. Promowanie osiągnięć uczniów.
8. Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).

IV. Wymogi konkursowe:
1. Napisanie opowiadania na dowolny temat przez jednego autora (wydruk komputerowy). Utwór nie może być nigdzie dotąd publikowany i nagradzany.
2. Praca powinna zawierać tytuł opowiadania, imię i nazwisko autora, klasę, nazwę szkoły.
3. Praca konkursowa nie powinna przekraczać objętości 4 stron w formacie A4, zapisanych czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów z odstępami między wierszami 1,5.
4. Utwory powinny spełniać wymogi gatunku literackiego - opowiadania.

V. Kryteria oceniania
Oceniane będą:
• oryginalność ujęcia tematu,
• realizacja pomysłu,
• zawartość merytoryczna,
• kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo-stylistyczna,
• bogactwo słownictwa, środków stylistycznych,
• estetyka pracy.

VI. Terminy:
Prace należy składać do 9 kwietnia 2021 r., drogą mailową na adres: promocja@przelom.pl.
Ogłoszenie wyników nastąpi 28 kwietnia 2021 r.

VII. Przebieg konkursu:

1. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.
2. Wybrane zostaną 3 najlepsze prace. Nie wyklucza się przyznania wyróżnień.
3. Liczba uczestników nie jest ograniczona, do konkursu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie lub uczniowie wytypowani przez szkołę.
4. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialni są opiekunowie gazetki szkolnej oraz wydawca Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom".
5. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą umieszczane na stronie internetowej szkoły 1lo.pl, na łamach gazetki „Nad Poziomy 2.0", Tygodniku „Przełom", na stronie przelom.pl oraz na ich profilach FB.
6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych wyróżnionych opowiadań w wymienionych w pkt. 5 mediach.
7. Dane uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu, przyznania nagród oraz publikacji informacji a temat laureatów w wymienionych w pkt. 5 mediach.

VIII. Dane osobowe:
1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
2. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów konkursu
3. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej I LO w Chrzanowie, na stronie internetowej gazetki szkolnej „Nad Poziomy 2.0" i wydaniu papierowym Tygodnika „Przełom", na portalu przelom.pl, a także na profilach FB tych tytułów.


IX. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do:
1. Wprowadzania zmian w regulaminie konkursu w każdym czasie.
2. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby nadesłanych prac.
3. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.