Nie masz konta? Zarejestruj się

Regulamin konkursu „Jestem mistrzem grillowania"


§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na stronie internetowej przelom.pl jest Firma Wydawnicza „Przełom" Alicja Molenda, z/s 32-540 Trzebinia, ul. Długa 53.
2. Fundatorem nagród w konkursie są firmy Granpa i Tim Kominki
3. Akcja konkursowa organizowana jest za pośrednictwem strony internetowej przelom.pl.
4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
5. Konkurs prowadzony będzie w dniach: 07-10.09, 14-17.09, 21-24.09
W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może go przedłużyć lub przerwać o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie internetowej wskazanej w §1 pkt.1 Regulaminu.


§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie ziemi chrzanowskiej (Chrzanów, Trzebinia, Alwernia, Krzeszowice, Babice, Chełmek, Libiąż), pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnienie treści zgłoszenia (przepis kulinarny i zdjęcie) w tygodniku „Przełom" na stronie przelom.pl i innych wydawnictwach Firmy Wydawniczej „Przełom" Alicja Molenda.


§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem.
2. Należy przesłać e-mail na adres promocja@przelom.pl wraz ze zdjęciem konkursowej potrawy i jej opisem. W tytule e-maila należy wpisać „Jestem mistrzem grillowania".
3. Wraz z wiadomością e-mail należy przesłać oświadczenie o treści:
Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia oraz przepisu wysłanego na konkurs i oświadczam, że nie narusza ono wizerunków ani praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu "Jestem mistrzem grillowania"
4. Każdy Uczestnik jest uprawniony do 1 zgłoszenia.
5. Konkurs przebiega następująco:
07-10.09, 14-17.09, 21-24.09 - Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia, do poniedziałku 10.09, 17.09, 24.09 do godziny 12.00
W terminie 24 godzin od zamknięcia przyjmowania zgłoszeń Jury wyłoni zwycięzców konkursu
11.09, 18.09, 25.09 - zostaną opublikowane wyniki konkursu.
6. Organizator skontaktuje się z każdym z Laureatów konkursu za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.


§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są fartuszki z logo firmy Granpa i Tim Kominki
2. W każdej odsłonie konkursu do rozdania mamy odpowiednio: 3, 3 i 4 fartuszki
3. Jury, w skład którego wchodzą osoby z ramienia Organizatora, będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność przepisów i kreatywność w ich tworzeniu.
4. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną drogą elektroniczną oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Laureat zobowiązany jest do odebrania nagrody w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej w konkursie.
5. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. 32-540 Trzebinia, ul. Długa 53.


§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie do treści oraz zdjęć, które zgłasza do Konkursu oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu konkursu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres promocja@przelom.pl.
3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.


§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja" w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.