Nie masz konta? Zarejestruj się

Regulamin konkursu „I ja tam byłem”

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu na stronie internetowej przelom.pl oraz w tygodniku „Przełom” jest Firma Wydawnicza „Przełom” Alicja Molenda, 32-540 Trzebinia, ul. Długa 53.

2. Fundatorami nagród w konkursie są: Energylandia, Zatorland, Przewrotka

3. Akcja konkursowa organizowana jest w tygodniku „Przełom”, za pośrednictwem strony internetowej przelom.pl oraz na Facebooku.

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

5. Konkurs będzie trwał od 19 czerwca do 15 września 2019 r. W każdym numerze tygodnika "Przełom" pokażemy dwa zdjęcia nominowane do nagrody miesiąca. Zwycięzców wyłonimy spośród autorów tych zdjęć. Wyniki znajdziecie w tygodniku "Przełom" i na przelom.pl: 17.07, 14.08, 18.09. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może go przedłużyć lub przerwać, o czym poinformuje uczestników konkursu na stronie internetowej wskazanej w §1 pkt.1 Regulaminu.

 

§2 Uczestnicy

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie ziemi chrzanowskiej (Chrzanów, Trzebinia, Alwernia, Krzeszowice, Babice, Libiąż), pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnienie treści zgłoszenia w tygodniku „Przełom” na stronie przelom.pl, i innych wydawnictwach Firmy Wydawniczej „Przełom” Alicja Molenda.

 

§3 Zasady konkursu

 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z Regulaminem konkursu znajdującym się na naszej stronie internetowej przelom.pl/konkursy

2. Na adres mailowy promocja@przelom.pl przesłać maksymalnie 1 zdjęcie swojego autorstwa, zrobione w dowolnym miejscu na świecie

3. W treści maila należy podać: imię i nazwisko autora zdjęcia, krótki, ciekawy opis: kogo i co zdjęcie przedstawia (max 500 znaków)

4. W tytule maila wpisać „I ja tam byłem”

5. Wraz ze zgłoszeniem przesłać poniższe oświadczenie: Oświadczam, że jestem autorem zdjęć wysłanych na konkurs i oświadczam, że nie naruszają one wizerunków ani praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu "I ja tam byłem” oraz na nieodpłatne opublikowanie zdjęć w tygodniku Przełom, na przełom.pl i wydawnictwach promocyjnych Firmy Wydawniczej „Przełom”.

6. Każdy Uczestnik jest uprawniony do 1 zgłoszenia.

7. Konkurs przebiega następująco:

Konkurs będzie trwał od 19 czerwca do 15 września 2019 r. W każdym numerze tygodnika "Przełom" pokażemy dwa zdjęcia nominowane do nagrody miesiąca. Zwycięzców wyłonimy spośród autorów tych zdjęć.

Wyniki znajdziecie w tygodniku "Przełom" i na przelom.pl: 24.07, 21.08 i 18.09.

8. Organizator skontaktuje się z każdym z Laureatów konkursu za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

§4 Nagrody

 

1. Nagrodami w konkursie są:

- I miejsce: 2 wejściówki do Energylandii

- II miejsce: 2 wejściówki do Zatorlandu

- III miejsce: 2 wejściówki do Przewrotki

2. Jury, w skład którego wchodzą osoby z ramienia Organizatora, będzie oceniało przede wszystkim: a) zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu, b) oryginalność i kreatywność c) walory artystyczne zdjęcia

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną drogą elektroniczną oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Laureat zobowiązany jest do odebrania nagrody w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej w konkursie.

4. Nagrodę w postaci upominku można odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. 32-540 Trzebinia, ul. Długa 53.

 

§5 Prawa Autorskie i inne

 

1. Przystępując do konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem zdjęć, które zgłasza do Konkursu oraz, że nie naruszają one praw osób trzecich. Wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zgłoszonych prac w tygodniku „Przełom”, na przelom.pl i innych wydawnictwach promocyjnych Firmy Wydawniczej „Przełom”.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu konkursu, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres promocja@przelom.pl.

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

 

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.