Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

Czym się różni dłużnik od wierzyciela?

12.02.2024 11:04 | 0 komentarzy | 483 odsłony | red

Materiał promocyjny

Relacje pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem są niezwykle wrażliwym obszarem, w którym łatwo o konflikty. Jedna strona czuje się poszkodowana nieotrzymaniem należnych pieniędzy, druga zaś obawia się egzekucji swoich długów. Tymczasem prawo polskie przyznaje zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi określone uprawnienia, by zapewnić równowagę w tej relacji. W tym artykule przybliżymy to, jakie uprawnienia ma wierzyciel i jakie ma dłużnik.
0
Czym się różni dłużnik od wierzyciela?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kim jest dłużnik, a kim wierzyciel?

Podstawowa różnica w prawach dłużnika i wierzyciela wynika bezpośrednio z ich pozycji w relacji kontraktowej. Dłużnik jest stroną, która zaciągnęła zobowiązanie i powinna je spłacić. Jednak ze względu na ludzki aspekt takich sytuacji, prawo przyznaje mu pewne podstawowe prawa, mające zapewnić elementarną równowagę i poszanowanie godności.

Do najważniejszych uprawnień dłużnika należy prawo do informacji - musi znać wysokość zadłużenia i jego szczegółowy skład, w tym wysokość odsetek. Kolejnym jest prawo do terminowości - wierzyciel powinien przesyłać wezwania do zapłaty w określonych, nie za krótkich terminach.

Dłużnik korzysta również z prawa do tajemnicy swoich danych i prywatności - bez jego zgody nie mogą być one udostępniane osobom trzecim. Te podstawowe gwarancje mają złagodzić trudną sytuację dłużnika.

Z drugiej strony relacji kontraktowej znajduje się wierzyciel, czyli podmiot oczekujący zwrotu należności pieniężnej. Jego podstawowym prawem jest oczywiście prawo do żądania spłaty zadłużenia w całości wraz z narosłymi odsetkami i ewentualnymi kosztami windykacji. Ważne jest również prawo wierzyciela do informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i podejmowanych przez niego działaniach mających na celu spłatę długu. Daje mu to możliwość oceny wiarygodności oraz woli współpracy ze strony dłużnika i podjęcia ewentualnych kroków w przypadku braku współpracy z jego strony, takich jak wpis do biura informacji gospodarczej czy skierowanie sprawy do sądu.

 

Czego nie wolno dłużnikowi?

Oprócz unikania kontaktu z wierzycielem i uchylania się od udzielania informacji, dłużnikowi nie wolno również wprowadzać wierzyciela w błąd co do swojej prawdziwej sytuacji majątkowej. Nie może ukrywać posiadanych środków finansowych ani wartościowych przedmiotów, aby utrudnić egzekucję długu. Dłużnik nie powinien także bez prawidłowego uzasadnienia przenosić swojego majątku na osoby trzecie. W przeciwnym razie może to być traktowane jako działanie na szkodę interesów wierzyciela.

 

Jakich działań nie może podejmować wierzyciel?

Mimo że prawo przyznaje wierzycielowi szereg uprawnień związanych z odzyskaniem należności, istnieją również pewne ograniczenia w jego działaniach. Przede wszystkim nie może on naruszać podstawowych praw dłużnika, takich jak prawo do prywatności. Oznacza to, że nie wolno wierzycielowi nachodzić dłużnika w miejscu pracy, czy wchodzić na teren jego domu lub mieszkania bez zgody. Poza tym nie może stosować wobec dłużnika gróźb, szantażu czy przemocy, a także rozpowszechniać nieprawdziwych informacji na jego temat. Ważne jest również, by wszystkie działania windykacyjne odbywały się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Jak dochodzić swoich praw w sposób zgodny z prawem?

Istnieją ścisłe ramy prawne, których powinny przestrzegać zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele w relacjach między sobą. W przypadku braku porozumienia obu stron, mogą oni korzystać z pomocy sądów i innych organów państwowych. Wierzyciel, któremu dłużnik odmawia spłaty, może wystąpić na drogę postępowania sądowego o zapłatę. Następnie, jeśli uzyska pozytywne orzeczenie sądu, będzie mógł złożyć wniosek o zajęcie komornicze majątku dłużnika. Z kolei dłużnik, który uważa żądania wierzyciela za nieuzasadnione, może odwołać się od decyzji sądu lub zaskarżyć ewentualne niewłaściwe działania samego komornika.

Windykacja online - skuteczne narzędzie odzyskiwania należności

Dłużnicy, jak i wierzyciele powinni działać w ramach ściśle określonego, obowiązującego porządku prawnego podczas dochodzenia roszczeń. Jednym ze sposobów, który gwarantuje przestrzeganie praw obu stron, jest windykacja online prowadzona przy pomocy profesjonalnego i sprawdzonego systemu, takiego jak Vindicat.pl.

Vindicat umożliwia skuteczną windykację należności w sposób zgodny z prawem, bez konieczności angażowania sądów czy komorników. Pozwala na automatyczne prowadzenie monitoringu płatności i wysyłanie automatycznych powiadomień przypominających o terminach płatności, dzięki czemu proces odzyskiwania należności przebiega sprawnie i bezkonfliktowo. Jeśli jesteś właścicielem firmy mającej dłużników zalegających z terminowymi płatnościami, rozważ skorzystanie z tego typu rozwiązania.

 

 

 

 


Materiał promocyjny