Nie masz konta? Zarejestruj się

REGULAMIN
Zamieszczania Ogłoszeń Drobnych, Reklam, Tekstów Promocyjnych oraz Insertowania w tygodniku „Przełom”, jego dodatkach oraz na www.przelom.pl

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. W regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, które należy
rozumieć w następujący sposób:
Ogólne zasady - ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych,
reklam i tekstu promocyjnego oraz insertowania tygodniku Przełom i jego
dodatkach oraz na www.przelom.pl

Tygodnik „Przełom” - Czasopismo wydawane przez Firmę Wydawniczą „Przełom” Alicja Molenda z siedzibą w Trzebini przy ulicy Długiej 53.

Portal www.przelom.pl – dziennik internetowy wydawany przez Firmę Wydawniczą „Przełom” Alicja Molenda z siedzibą w Trzebini przy ulicy Długiej 53.

Wydawca - Firma Wydawnicza "Przełom" Alicja Molenda z siedzibą w Trzebini przy ulicy Długiej 53, wpisana do ewidencji gospodarczej Urzędu Miasta w Trzebini – pod numerem 2246/1994 reprezentowana przez Alicję Molendę

Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamawiająca publikację ogłoszenia drobnego, reklamy, tekstu promocyjnego, bądź insertowanie w tygodniku „Przełom”, jego dodatkach oraz na www.przelom.pl

Ogłoszenie drobne - tekst przeznaczony do publikacji przez osobę fizyczną lub
podmiot gospodarczy, płatny za słowo, SMS, znak, pełniący funkcję wyłącznie informacyjną.

Reklama – tekst lub znak graficzny zawierający informację, promocję produktu lub usługi, publikowany na ustalonej powierzchni w celach handlowych lub wizerunkowych, płatny za typ modułu i miejsce publikacji.

Tekst promocyjny - materiał reklamowy w formie ogłoszenia wymiarowego, płatnego za moduł, odpowiadający jednemu podstawowemu modułowi zgodnie z siatką modułową tygodnika „Przełom” lub liczbą znaków na www.przelom.pl

Insert - materiał promocyjny, reklamowy, informacyjny, dołączany odpłatnie do całości lub części nakładu tygodnika „Przełom” przez podmiot zewnętrzny.

§2

1. Przyjmowanie przez Wydawcę ogłoszeń drobnych, reklam, tekstów promocyjnych do ich publikacji oraz insertowania jest dokonywane na podstawie niniejszych zasad ogólnych oraz obowiązujących przepisów prawa.

2. Wydawca i redaktor naczelny tytułu nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń drobnych, reklam, tekstów promocyjnych oraz insertów. Pełną odpowiedzialność ponosi ogłoszeniodawca.

3. Wydawca nie podejmuje się sprawdzania ogłoszeń drobnych, reklam, tekstów promocyjnych i insertów pod względem jego zgodności z prawem osób trzecich.

5. Ogłoszenia w języku obcym będą publikowane wyłącznie pod warunkiem dołączenia ich uwierzytelnionego tłumaczenia na język polski.

6. Dane osobowe podane w czasie rejestracji ogłoszenia drobnego, reklamy, tekstu promocyjnego oraz insertu są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz U Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zleceniodawca zobowiązany jest do podania swoich poprawnych, pełnych danych osobowych i adresowych. Wydawnictwo nie udostępnia żadnych danych osobom trzecim z wyjątkiem organów uprawnionych przepisami prawa.

7. Wydawca może nie zamieścić ogłoszenia, reklamy, tekstu promocyjnego, dodać insertu, którego treść odsyła Czytelnika do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla Wydawnictwa nośników informacji.

8. W przypadku, gdyby w wyniku publikacji ogłoszeń drobnych, reklam, tekstu promocyjnego oraz insertu Wydawca poniósł jakiekolwiek koszty zaspakajające roszczenia osób, których prawa zostały poprzez publikację naruszone, w tym szczególnie dobra osobiste, prawa autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany pokryć te koszty w całości łącznie z kosztami postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także przypadków, gdy stroną postępowania związanego z treścią lub formą ogłoszenia drobnego, reklamy, tekstu promocyjnego lub insertu będzie redaktor naczelny tygodnika „Przełom” lub portalu www.przelom.pl lub inny pracownik Wydawcy.

§3

1. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy, przyjęcia do publikacji, odmowy dalszej
publikacji lub też prawo do wstrzymania ogłoszenia drobnego, reklamy, tekstu promocyjnego i dołączenia insertu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, z następujących przyczyn:

a) sprzeczności ogłoszenia drobnego, reklamy, tekstu promocyjnego lub insertu z prawem bądź zasadami współżycia społecznego, albo też sprzeczności z linią programową redakcji, bądź
charakterem tytułu publikacji, a także z negatywną oceną treści zawartych w ogłoszeniu drobnym, reklamie, tekście promocyjnym lub insercie,
b) technicznych, technologicznych lub emisyjnych,
c) sądowego zabezpieczenia, bądź zgłoszenia przez osoby trzecie uprawdopodobnionych zastrzeżeń związanych z ogłoszeniem drobnym, reklamą, tekstem promocyjnym lub insertem,
bądź ich emisją w zakresie objętym umową.
d) braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie należności za zamieszczone wcześniej ogłoszenia drobne, reklamy, teksty promocyjne bądź inserty.

II. WARUNKI PUBLIKACJI

§4

1. Publikacja, reklamy, tekstu promocyjnego, dołączenie insertu jest dokonywana na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące
informacje:
a) wielkość i format zamawianego ogłoszenia, reklamy, tekstu promocyjnego
b) proponowane daty emisji,
c) miejsce publikacji ogłoszenia, reklamy, tekstu promocyjnego (np. strony
redakcyjne, ogłoszeniowe itp.)
d) formę i termin płatności, jeśli Ogłoszeniodawca jest płatnikiem podatku
VAT, numer NIP.
e) wartość netto przed rabatami
f) wysokość rabatu jeżeli został udzielony
g) wartość zamówienie brutto
h) w przypadku Ogłoszeniodawcy będącego przedsiębiorcą, aktualne: wypis z
działalności gospodarczej lub wypis z KRS
i) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która prowadzi ze strony
Ogłoszeniodawcy sprawę zlecenia,
j) pieczęć firmową oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora (prezesa zarządu)
lub innej osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Ogłoszeniodawcy
zgodnie z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

2. W celu złożenia zamówienia Ogłoszeniodawca wypełnia czytelnie gotowy druk
zamówienia udostępniony przez biuro ogłoszeń. Ogłoszeniodawca może również
przygotować zamówienie we własnym zakresie, pod warunkiem jednakże, iż będzie
ono zawierało w swej treści wszystkie niezbędne informacje określone w
niniejszym Regulaminie.

3. Zamówienie, o którym mowa w §4 pkt. 1, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć wydawcy najpóźniej 5 dni przed datą emisji.

4. Integralną częścią zamówienia jest tekst reklamy, projekt lub inne materiały graficzne lub materiały gotowe do druku w formie zgodnej z wymaganiami technicznymi Wydawcy, które
znaleźć można na www.przelom.pl w dziale Reklama oraz otrzymać w biurach ogłoszeń.

5. Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu, niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia, zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz konsekwencji jakie mogłyby powstać z tego tytułu.

6. Weryfikacji dostarczonych materiałów graficznych oraz materiałów gotowych do druku i oceny ich zgodności z wymaganiami technicznymi dokonuje pracownik upoważniony przez Wydawcę. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych, o ile mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości druku, dopuszczalne są wyłącznie na prośbę i ryzyko Ogłoszeniodawcy.

7. Zamówienia reklam na pierwszej stronie tygodnika „Przełom” w wydaniach świątecznych (Boże Narodzenie oraz Wielkanoc), ustalane są indywidualnie z Wydawcą lub Redaktorem Naczelnym.

8. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany cen na stronie pierwszej w wydaniach, o których mowa w §4 pkt.7

§5

1. Zamówienie na zamieszczenie reklamy, tekstu promocyjnego, dołączenie insertu w aktualnie przygotowanym wydaniu przyjmowane jest do każdego piątku poprzedzającego dzień wydawniczy przez biuro ogłoszeń w Trzebini przy ul. Długa 53 lub w Chrzanowie ul. 29 Listopada 1/3.

2. Materiały do przygotowania reklamy, tekstu promocyjnego, które mają być zamieszczone w aktualnie przygotowanym numerze, muszą być dostarczone do Wydawcy najpóźniej do każdego piątku do godz. 12.00 poprzedzającego dzień wydawniczy. Dniem wydawniczym jest środa, chyba że z uwagi na przypadające święta w kalendarzu dzień ten zostaje przesunięty na wtorek wówczas materiały muszą zostać dostarczone najpóźniej do czwartku do godz. 12.00 poprzedzającego dzień wydawniczy.

3. Gotowy plik, który ma być zamieszczony w aktualnie przygotowanym numerze, należy dostarczyć do redakcji w Trzebini najpóźniej do każdego poniedziałku do godz. 12.00 poprzedzającego dzień wydawniczy chyba że z uwagi na przypadające święta w kalendarzu dzień ten zostaje przesunięty na wtorek wówczas materiały muszą zostać dostarczone najpóźniej do piątku do godz. 12.00 poprzedzającego dzień wydawniczy.

4. Ostateczna pisemna akceptacja reklamy, tekstu promocyjnego przygotowanego przez osoby upoważnione przez Wydawcę do aktualnego wydania, musi nastąpić najpóźniej do każdego poniedziałku poprzedzającego dzień wydawniczy.

5. Niedotrzymanie przez Ogłoszeniodawcę terminów, o których mowa w §5, może spowodować wstrzymanie publikacji zamówionego tekstu promocyjnego lub reklamy z jednoczesnym obciążeniem Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zamówienia, o ile Ogłoszeniodawca nie zrezygnuje z zamówienia w terminie 3 dni roboczych przed datą emisji.

§6

1. Rezygnacja z zamówienia musi być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i dostarczona do biura ogłoszeń w Trzebini ul. Długa 53 lub w
Chrzanowie ul. 29 Listopada 1/3, najpóźniej na 5 dni przed datą emisji.

2. Rezygnacja z zamówienia otrzymana przez Wydawcę po terminie określonym w
§6, pkt. 1 , powoduje obciążenie ogłoszeniodawcy obowiązkiem zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej 100% wartości zamówienia.


III. REZERWACJE

§7

1. Ogłoszeniodawca może dokonać rezerwacji terminów, powierzchni planowanych
reklam, tekstu promocyjnego pod warunkiem istnienia odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy.

2. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówienia nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem ukazania się reklamy, tekstu promocyjnego lub dołączenia insertu

3. Niedostarczenie zamówienia w terminie określonym w §7 pkt. 2, zwalnia Wydawcę z obowiązku rezerwacji.

IV. WARUNKI PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ DROBNYCH

§8

1. Publikacja ogłoszenia drobnego jest dokonywana na podstawie:
a) pisemnego zamówienia na specjalnym druku dostępnym w biurze ogłoszeń

b) zlecenia ogłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.przelom.pl

2. Zamówienie, o którym mowa w §8 pkt.1a, musi zawierać treść ogłoszenia, datę emisji, rodzaj kategorii i podkategorii, dane Ogłoszeniodawcy.

3. Ogłoszenia drobne przyjmowane są do odpowiednich kategorii i podkategorii.

4. Ogłoszenie drobne nie może przekroczyć 280 znaków ze spacjami

5. Sortowanie ogłoszeń jest dokonywane automatycznie przez program komputerowy.

6. Do publikacji nie będą przyjmowane ogłoszenia z: cudzysłowami, wykrzyknikami, literami „a", cyframi "0", itp, umieszczanymi na początku treści.


7. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.


V. PŁATNOŚĆ

§9

1. Za zamówione usługi Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie obliczone na postawie cen i rabatów określonych w aktualnych cennikach tygodnika „Przełom” oraz portalu www.przelom.pl

2. Za zamówione ogłoszenia drobne, reklamy, teksty promocyjne, dołączenie insertu Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zapłacić Wydawcy należność według następujących zasad:
a) gotówką z góry przed emisją lub po emisji na podstawie faktury wystawionej przez Wydawcę.
b) przelewem na podstawie faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze. Niedotrzymanie powyższego terminu płatności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia.

3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa powyżej. Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia na publikację następnych zleceń Ogłoszeniodawcy lub działającej w jego imieniu osoby fizycznej bądź prawnej.

4. Wydawcy przysługuje prawo uzależniania publikacji od dokonania przedpłaty we wskazanym przez Wydawcę terminie.


VI. WARUNKI INSERTOWANIA

§10

1. Insertowanie jest dokonywane na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące informacje:
a) gramaturę, format, liczbę stron wkładki.
b) datę lub daty emisji wkładki,
c) formę i termin płatności,
d) w przypadku Ogłoszeniodawcy będącego przedsiębiorcą, aktualne: wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS.

2. Zamówienie, o którym mowa wyżej, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy w terminie 5 dni roboczych przed datą emisji insertu.

3. Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

4. Integralną częścią zamówienia jest wkładka.

§11

1. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany dostarczyć wkładkę pod wskazany przez Wydawcę adres na własny koszt. Zlecenie transportu Wydawcy jest odpłatne. Dostarczenie insertu musi nastąpić najpóźniej do 4 dni roboczych przed datą wydania tygodnika.

2. Niedostarczenie insertu pod wskazany przez Wydawcę adres jak również niedotrzymanie przez Ogłoszeniodawcę terminów, o których mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu, spowoduje jego niezamieszczenie, z jednoczesnym obciążeniem Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zamówionego inwertowania.
3. Ogłoszeniodawca oświadcza, że przysługują mu wszystkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do materiałów zamieszczonych w insercie, i że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń, które Wydawca miałby ponieść w konsekwencji jego rozkolportowania.

4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną emitowanych insertów, jak również zastrzega sobie prawo do akceptacji insertów przed realizacją zamówienia.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne insertów powstałe w trakcie transportu oraz kolportowania gazety.

§12

1. Rezygnacja z zamówienia insertowania wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

2. Rezygnacja z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Ogłoszeniodawcy, jeżeli zostanie dostarczona wydawcy nie później, niż w terminie 3 dni roboczych przed emisją.

3. Rezygnacja z zamówienia otrzymana przez Wydawcę po terminie określonym w pkt. 2 niniejszego paragrafu, powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy należnością w wysokości 100% wartości insertowania.


VII. REKLAMACJE

§13

1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać Wydawcy wyłącznie na piśmie.

2. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy jakości druku, dostarczając jednocześnie oryginalny egzemplarz wydania tytułu zawierający materiał będący przedmiotem reklamacji, nie później niż 14 dni, licząc od dnia pierwszej reklamowanej emisji.

3.Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis rodzaju wad lub usterek opublikowanego ogłoszenia, reklamy, tekstu promocyjnego w stosunku do złożonego zamówienia.

4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje sam Wydawca, lub pracownik Wydawcy.

5. Jeżeli reklamacja zostanie uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Ogłoszeniodawcą zobowiązany jest usunąć wady i usterki w reklamowanym ogłoszeniu, reklamie, tekście promocyjnym poprzez ponowną emisję lub w sposób jaki zostanie ustalony przez strony.

6. Wstrzymanie lub rezygnacja z emisji opłaconych z góry ogłoszeń drobnych przez Ogłoszeniodawcę, zwalnia Wydawcę od zwrotu należności za niewykorzystane emisje.

§14

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niezrealizowanie zamówienia z powodu przerw lub zaprzestania prac drukarni bądź kolporterów, z powodu zaprzestania wydawania tygodnika „Przełom” funkcjonowania portalu www.przelom.pl któregokolwiek z dodatków do tygodnika „Przełom”, jak też z powodu innych zdarzeń niezależnych od woli Wydawcy.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia ogłoszenia, reklamy, tekstu promocyjnego w innym niż uzgodnione wcześniej miejscu, o ile jest to uzasadnione nadzwyczajnymi wydarzeniami w kraju lub na świecie, powodującymi potrzebę redakcyjnej zmiany makiety bądź układu danego wydania tytułu.VIII. WARUNKI EMISJI REKLAMY NA STRONIE www.przelom.pl

§15
1. Emisja ogłoszenia, reklamy, tekstu promocyjnego na stronie internetowej www.przelom.pl jest dokonywana na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące informacje:
a) wielkość i format zamawianej, reklamy, tekstu promocyjnego
b) proponowane daty emisji,
c) miejsce publikacji ogłoszenia, reklamy, tekstu promocyjnego (np. strona
główna, podstrony itp.)
d) formę i termin płatności, jeśli Ogłoszeniodawca jest płatnikiem podatku
VAT, numer NIP.
e) wartość netto przed rabatami
f) wysokość rabatu jeżeli został udzielony
g) wartość zamówienie brutto
h) w przypadku Ogłoszeniodawcy będącego przedsiębiorcą, aktualne: wypis z
działalności gospodarczej lub wypis z KRS
i) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która prowadzi ze strony
Ogłoszeniodawcy sprawę zlecenia,
j) pieczęć firmową oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora (prezesa zarządu)
lub innej osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Ogłoszeniodawcy
zgodnie z wpisem do EDG lub KRS.
§16
1. Ogłoszeniodawca może dokonać rezerwacji terminów, miejsc reklamowych.
2. Warunkiem uwzględnienia rezerwacji jest:
a) istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
b) zobowiązanie się Ogłoszeniodawcy do dostarczenia zamówienia, o którym mowa w §15 pkt. 1, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem ustalonej rezerwacji.
3. Niedostarczenie zamówienia w terminie określonym powyżej zwalnia Wydawcę z obowiązku rezerwacji.
§17
1. Ogłoszeniodawca może dokonać wyboru miejsca emisji reklamy.
2. Wybór miejsca emisji reklamy na portalu www.przelom.pl następuje wyłącznie poprzez: wskazanie rodzaju lub nazwy strony, na której ma być emitowana reklama.
3. Warunkiem emisji reklamy w wybranym przez Ogłoszeniodawcę miejscu jest:
a) istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
b) dostarczenie zamówienia.

IX. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH, REKLAM, TEKSÓW PROMOCYJNYCH PRZEZ PUNKTY AKWIZYCJI

§18

1. Niniejszy regulamin dotyczy również zamieszczania ogłoszeń, reklam, tekstu promocyjnego za pośrednictwem punktów akwizycji na terenie powiatu chrzanowskiego, gminy Krzeszowice i Chełmek. Punkty akwizycji współpracują z Wydawcą na podstawie odrębnych umów dwustronnych.
2. Punkty akwizycji ponoszą odpowiedzialność w ramach własnego przedsiębiorstwa za prawidłowe przyjęcie zlecenia na zamieszczenie ogłoszenia drobnego, reklamy, tekstu promocyjnego zobowiązując się do stosowania zasad dotyczących personalizacji Ogłoszeniodawcy, opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Zlecenia zamieszczenia ogłoszenia, złożone przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem punktów akwizycji Wydawca przyjmuje za pewne i sprawdzone szczególnie pod względem ich wiarygodności

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

1. Zakazane jest zamieszczanie ogłoszeń, reklam i tekstów promocyjnych o treści
a) które naruszają dobre obyczaje, a w tym godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne, dotyczących dyskryminacji rasowej, oszczerczych, uderzających w dobre imię osoby lub firmy.
b) zwodniczych, oszukańczych, nieprawdziwych, anonimowych
c) dotyczących sprzedaży broni, zamawianych przez osoby fizyczne i prawne nieposiadające zezwolenia na handel bronią
d) dotyczących zabiegów usuwania ciąży
e) środków odrzucających i psychotropowych, w tym tzw. dopalaczy
f) dotyczących handlu narządami ludzkimi
g) napojów alkoholowych
h) wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby tytoniowe lub symboli związanych z używaniem tytoniu.
i) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych kierowanych do dzieci
j) leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza

2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia materiałów reklamowych, jeżeli ich treść jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub linią programową gazety.

3. Ogłoszenia pochodzące od biur matrymonialnych przyjmowane są wyłącznie z jednoczesnym złożeniem przez Ogłoszeniodawcę kserokopii o wpisaniu tej działalności do właściwej ewidencji działalności gospodarczej.

§20

1. Niniejszy Regulamin zamieszczania ogłoszeń, reklam, tekstów promocyjnych w Tygodniku „Przełom” oraz insertowania wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2011 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym „ Regulaminie” mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa prasowego.