Nie masz konta? Zarejestruj się

Libiąż

Duże pieniądze na wielkie zmiany w Małopolsce Zachodniej

05.02.2024 20:40 | 0 komentarzy | 1 353 odsłona | Alicja Molenda
Do 15 marca samorządy lub organizacje samorządowe, mogą składać wnioski projektowe na dotacje w ramach tzw. sprawiedliwej transformacji dawnych terenów górniczych i przemysłowych.
0
Duże pieniądze na wielkie zmiany w Małopolsce Zachodniej
Nowe życie dla terenów poprzemysłowych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zarząd województwa ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów zagospodarowania zdegradowanych przez przemysł terenów i obiektów z terenu obszarów Małopolski Zachodniej. Do rozdysponowania jest ponad 73,6 mln zł z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Transformacja, ma skompensować mieszkańcom subregionu wszelkie negatywne skutki działalności przemysłowej i górniczej na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego lub wadowickiego

Są dwa typy projektów. Na projekty A jest ponad 65 mln zł, a projekty B - ponad 8,6 mln zł.

Projekty A dotyczyć mają zagospodarowania terenów i obiektów zdegradowanych, aby nadać im nowe funkcje społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i mieszkaniowe. Z kolei typ projektu B obejmuje dofinansowania działań i dokumentacji planistycznej dotyczących zagospodarowania terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych.

Nowe funkcje gospodarcze, społeczne, środowiskowe, mieszkaniowe będą obejmować m.in. przedsięwzięcia związane z tworzeniem i rozbudową Stref Aktywności Gospodarczych (SAG), projekty prowadzące do rozwoju nowych terenów zielonych, a także spełniających funkcje publiczne, rekreacyjne, społeczne lub przyrodnicze, np. parki, place zabaw. Możliwe będą działania dotyczące m.in. oczyszczania gleby, ziemi i wód gruntowych. Dopuszczalne będą budowy, przebudowy, renowacje, adaptację budynków lub przestrzeni wraz z ich wyposażeniem, celem nadania im nowych funkcji np. świetlice, kluby seniora, przedszkola oraz kulturalne np. centra kultury czy muszle koncertowe.

Ponadto, możliwe będą także budowy, przebudowy, modernizacje, renowacje, adaptacje zdegradowanych budynków nie funkcjonujących, z przeznaczeniem na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe, socjalne lub komunalne, które będą wykorzystywane na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach projektów B dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z opracowaniem dokumentacji planistycznej dla terenów i obiektów pogórniczych lub poprzemysłowych, w tym budowlanej i technicznej, ale i dokumentacji koncepcyjnej, studyjno-planistycznej, przygotowywanych w kontekście sprawiedliwej transformacji.

Wnioskodawcami w ramach naborów będą mogły być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, administracja rządowa, jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi oraz spółki wodne. Termin mija 15 marca br.


Pieniądze będą pochodzić z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), nowego unijnego mechanizmu, który ma wspierać regiony tzw. węglowe w procesie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r. Pomoc ma być udzielana w formie dotacji, pożyczek, poręczeń i gwarancji w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, śląskim i wielkopolskim. W ramach tej puli Małopolska Zachodnia otrzyma prawie 265 mln euro.