Nie masz konta? Zarejestruj się

REGULAMIN PLEBISCYTU TYGODNIKA PRZEŁOM I PORTALU PRZELOM.PL „POCHWAL SIĘ SWOIM ZWIERZAKIEM"

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem plebiscytu (zwanego dalej „PLEBISCYTEM") jest Wydawca Tygodnika Ziemi Chrzanowskiej „Przełom" - Firma Wydawnicza „Przełom" Alicja Molenda - z siedzibą w Trzebini przy ul. Długiej 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców burmistrza Trzebini Nr 2246/1994 (dalej „Organizator").
2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najsympatyczniejszego zwierzaka ziemi chrzanowskiej w głosowaniu SMS-owym i za pomocą kuponów oraz przyznanie wyróżnień przez jurorów w następujących kategoriach: pies, kot, inne zwierzę.
3. Plebiscyt jest ogłaszany za pośrednictwem papierowego wydania tygodnika „Przełom", strony internetowej przelom.pl, fanpage`a Organizatora.

II. Uczestnicy i czas trwania Plebiscytu
1. Kandydaturę zwierzaka może zgłosić jego właściciel. Zgłoszenie powinno zawierać: imię zwierzaka i jego zdjęcie; imię i nazwisko właściciela oraz zgodę na publikację zdjęcia na potrzeby plebiscytu oraz oświadczenie, że zgłaszane zdjęcie nie narusza praw osób trzecich. Dopuszczony jest krótki opis dotyczący zwierzaka sporządzony przez Zgłaszającego.
2. Zgłoszenia można dokonać drogą mailową, wysyłając je na adres: zwierzaki@przelom.pl
3. Pierwszy etap Plebiscytu, polegający na zgłoszeniu zwierzaków trwa od 21 czerwca 2017 roku do 5 lipca 2017 roku. Następnie zwierzaki prezentowane są na łamach tygodnika „Przełom" i na przelom.pl. Drugi etap Plebiscytu, polegający na głosowaniu, rozpoczyna się w dniu 13 września 2017 r.- głosowanie za pomocą kuponów, a 15 września 2017 r. - głosowanie SMS-owe. Kończy 3 października 2017 roku.
4. Głosowanie mające na celu wyłonić Zwycięzców Plebiscytu "Pochwal się swoim zwierzakiem" odbywać się będzie za pomocą SMS-ów według zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz kuponów drukowanych na łamach tygodnika "Przełom".
5. Głosowanie za pomocą SMS potrwa od 15 września 2017 roku do 3 października 2017 roku do godz. 12.00. Jego przebieg będzie można śledzić na www.przelom.pl do 2 października do godz. 9.59.
6. Wyniki głosowania zostaną utajnione 2 października 2017 roku o godzinie 10.00.
7. Kupony do głosowania należy dostarczyć najpóźniej do 3 października 2017 roku do godz. 16.00 do redakcji w Trzebini, ul. Długa 53.
8. Ogłoszenie ostatecznych wyników plebiscytu - zwycięzcy wybranego przez Czytelników w głosowaniu SMS-owym i kuponowym oraz zwycięzców w trzech kategoriach wybranych przez jury odbędzie się 7 października 2017 roku podczas imprezy plenerowej w Libiążu.

III. Przebieg Plebiscytu
1. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów oraz dostarczyć dowolną liczbę kuponów konkursowych.
2. Nad przebiegiem wyłaniania Zwycięzców czuwać będzie jury składające się z przedstawicieli redakcji oraz partnerów plebiscytu.
3. Po zakończeniu obu głosowań (SMS-owego i za pomocą kuponów) jury zsumuje głosy SMS z głosami z kuponów papierowych (1 głos SMS - 1 punkt, 1 kupon papierowy - 2 punkty) i wskaże Zwycięzcę.
4. Niezależnie od głosowania Czytelników jury - składające się z przedstawicieli redakcji oraz partnerów plebiscytu - wyłoni też laureatów w trzech kategoriach: pies, kot, inne zwierzę.


IV. Zasady oddawania głosów za pomocą SMS
1. Uczestnicy plebiscytu wysyłają wiadomości SMS pod numer i o treści podanych na stronie www.przelom.pl oraz w tygodniku „Przełom".
2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest na
www.przelom.pl oraz w tygodniku „Przełom".
3. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn niezależnych od Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do Organizatora z przyczyn niezależnych od niego oraz za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Głosy SMS-owe niespełniające wymogów podanych na łamach tygodnika „Przełom" oraz na www.przelom.pl, w
szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych, są nieważne i zostaną wykluczone z
Plebiscytu.
6. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, informatycznych, kurierskich i Poczty Polskiej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za głosy oddane przez osoby niepełnoletnie, bez zgody opiekunów prawnych.
9. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
10. Oddając głos w Plebiscycie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Plebiscytu i wyraża zgodę na jego treść.

V. Dane osobowe Uczestników (osób zgłaszających zwierzaki)
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Dane te przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Plebiscytu.
3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
4. Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika lub niewyrażenie przez niego zgody na ich przetworzenie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu uniemożliwia jego uczestnictwo.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Plebiscycie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
3. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Plebiscycie prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu, uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu zgłoszonego przez niego zwierzaka z Plebiscytu czy też pozbawienie go tytułu Zwycięzcy czy Laureata. W takim przypadku jury może wybrać w jego miejsce zwierzaka zgłoszonego przez innego Uczestnika, na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie.
4. Organizator jest uprawniony do korzystania z wizerunku, głosu, wypowiedzi, imienia i nazwiska Uczestnika w celu informacji i/lub promocji Plebiscytu oraz działalności Organizatora, w tym w szczególności Organizator ma prawo wykorzystywać w powyższych celach nagrania i fotografie z finałowej imprezy plenerowej, w tym zawierające wizerunek, głos i/lub wypowiedzi Uczestników.
5. Regulamin Plebiscytu będzie dostępny w siedzibie Organizatora w Trzebini ul. Długa 53 oraz na portalu przelom.pl. Wzięcie udziału w Plebiscycie będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją.
6. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Plebiscytu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
7. Firma Wydawnicza „Przełom" Alicja Molenda zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu i treści Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.