Nie masz konta? Zarejestruj się

Trzebinia

Jak zostać członkiem OKW w wyborach samorządowych i ile można zarobić

11.02.2024 21:34 | 0 komentarzy | 2 119 odsłony | (oprac. AM)
Dla zainteresowanych pracą w obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów samorządowych, przygotowaliśmy zasady rekrutacji podane przez PKW.
0
Jak zostać członkiem OKW w wyborach samorządowych i ile można zarobić
900 zł dla przewodniczącego komisji, ale liczenia będzie sporo
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Organami właściwymi do powołania obwodowej komisji wyborczej są komisarze wyborczy, zgodnie z właściwością terytorialną. Czynności związane z powoływaniem komisji wykonują komisarze, urzędnicy wyborczy oraz urzędy gmin, działające w ramach obsługi urzędnika wyborczego.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Przewodniczący komisji zarobi tym razem 900 zł, 800 zł jego zastępca, a 700 zł szeregowy członek komisji. W drugiej turze wyborów, członkom komisji przysługuje połowa wymienionych kwot.

Ciekawostka: Pięć lat temu stawki te wynosiły odpowiednio380 zł, 330 zł i 300 zł.

Kto może być członkiem OKW
Kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

  • jest obywatelem polskim;
  • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
  • Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który:

 

- najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
- nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji, i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kto nie może zostać członkiem OKW
Kandydatem na członka komisji nie może być:

- kandydat w wyborach;
- pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
- pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
- komisarz wyborczy;
- urzędnik wyborczy;
- mąż zaufania;
- obserwator społeczny;
- osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia - jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub kandyduje na wójta w gminie, w której powołana jest ta komisja; pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Kto może zgłaszać kandydatów do OKW
Prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji ma pełnomocnik wyborczy:

- komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty;
- koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych - na analogicznych zasadach jak wyżej;
reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach;

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.

Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy.

Urząd gminy dokonuje sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków komisji i za pośrednictwem urzędnika wyborczego informuje komisarza wyborczego o przyczynach nieuwzględnienia zgłoszenia kandydata.

Urząd gminy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wprowadza dane zgłoszonych kandydatów do systemu teleinformatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) i, w miarę wpływu zgłoszeń, sporządza, odrębnie dla każdego obwodu głosowania, wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji.

Ustalone przez komisarza wyborczego składy komisji niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości, przez wywieszenie w urzędzie gminy oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy postanowienia właściwego komisarza wyborczego o powołaniu komisji. Postanowienie to umieszcza się również na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.