Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

Jak walczyć o odszkodowanie po wypadku?

26.06.2019 14:40 | 0 komentarzy | 2 076 odsłony | red

Materiał promocyjny

Kiedy udało nam się już zgłosić roszczenia do ubezpieczyciela, zawsze zadajemy sobie pytanie, ile przyjdzie mi czekać na odszkodowanie i jak długo Ubezpieczyciel będzie podejmować decyzję w sprawie?

0
Jak walczyć o odszkodowanie po wypadku?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kiedy udało nam się już zgłosić roszczenia do ubezpieczyciela, zawsze zadajemy sobie pytanie, ile przyjdzie mi czekać na odszkodowanie i jak długo Ubezpieczyciel będzie podejmować decyzję w sprawie?

Poniżej przedstawiam terminy dotyczące procedury likwidacji szkód z polis OC sprawcy w Towarzystwach Ubezpieczeń.

Zgłoszenie szkody

Początkiem procedury dotyczącej uzyskiwania odszkodowania jest zgłoszenie roszczeń, od tego dnia bowiem bieg rozpoczynają wszystkie terminu dotyczące procedur likwidacyjnych.

Zgłoszenie szkody, a więc zarejestrowanie roszczeń osobowych (uszczerbek na zdrowiu, szkoda na osobie) w Towarzystwie Ubezpieczeń następuje telefonicznie, mailowo lub listownie. Towarzystwo Ubezpieczeń nadaje roszczeniom numer oraz przydziela osobę likwidatora, a więc opiekuna sprawy, który będzie się z nami kontaktował i gromadził dokumentację, a także podejmował decyzję dot. wypłaty odszkodowania.

 

Terminy związane ze zgłoszeniem roszczeń:

  • – w dniu zdarzenia – jeśli doznaliśmy obrażeń ciała i znane są nam dane sprawcy i jego ubezpieczyciela
  • – po zakończeniu leczenia (lecz nie dłużej niż 3 lata od zdarzenia) – jeśli leczenie było długotrwałe i zostało zakończone lub stan zdrowia się ustabilizował
  • – w trakcie leczenia – do zgłoszenie nie jest wymagane zakończenie leczenia (jedynie w niektórych polisach NNW istnieje taki wymóg) – roszczenia możemy zgłosić w dowolnym terminie, ale przed upływem przedawnienia roszczeń (3 lata w przypadku kolizji, gdzie obrażenia ciała były poniżej dni 7 lub do 20 lat jeśli szkoda wystąpiła na skutek przestępstwa i obrażenia ciała były powyżej 7 dni).

Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela przerywa bieg przedawnienia roszczeń.

 

Terminy likwidacji szkody

 

7 dni –  w terminie 7 dni PZU przekazuje pisemną informację o zarejestrowaniu szkody, nadanym numerze oraz danych likwidatora merytorycznego sprawy.

W piśmie wskazuje na konieczne do uzupełnienia dokumenty oraz formę ich udostępnienia. Do roszczeń związanych ze szkodą na osobie najważniejsza jest dokumentacja medyczna potwierdzająca doznane roszczenia, potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez policję lub świadków zdarzenia, albo oświadczeniem sprawcy. Należy również przekazać dyspozycję dotyczącą wypłaty odszkodowania oraz informację, czy leczenie zakończono, czy jest nadal kontynuowane.

 

14 dni-  tyle PZU ma na podjęcie decyzji od czasu uzupełnienia wszystkich wymaganych dokumentów w szkodzie.

Towarzystwo Ubezpieczeń ma 30 dni od rejestracji szkody na podjęcie decyzji, jednak jeśli dokumentacja jest niepełna, nie uzyskano potwierdzenia odpowiedzialności, opinii medycznej z naocznej komisji lekarskiej lub wyjaśnień świadków zdarzenia – dopiero po uzyskaniu wszystkich dokumentów koniecznych do zajęcia stanowiska PZU ma 14 dni na podjęcie w sprawie decyzji.

 

30 dni- tyle czasu ma każdy Ubezpieczyciel  na podjęcie w sprawie decyzji oraz na rozpatrzenie złożonej reklamacji (odwołania).

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, jak również art. 817 k.c. wskazują, że zakład ubezpieczeń ma 30 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie na wypłatę odszkodowania, lub poinformowanie o wydłużeniu procesu likwidacyjnego (jeśli dokumentacja w sprawie wymaga uzupełnienia).

Termin 30-dniowy jest obligatoryjny i brak stanowiska (nawet informacji o wydłużeniu likwidacji) daje podstawy do złożenia skargi do Rzecznika Finansowego lub zarządu Ubezpieczyciela.

 

Również każdorazowe złożenie w sprawie reklamacji zobowiązuje PZU do podjęcia stanowiska w terminie 30 dni od jej zarejestrowania (mailowo lub listownie, w zależności od procedur reklamacyjnych w danym TU). O trybie i sposobie składania reklamacji PZU informuje w wydanej decyzji.

 

60 dni - to maksymalny czas na rozpatrzenie złożonej reklamacji.

W przypadku bardzo skomplikowanych spraw, których wyjaśnienie wymaga dodatkowych wyjaśnień jednostki policji, świadków lub samego sprawcy termin na rozpatrzenie reklamacji (odwołania) może zostać wydłużony do 60 dni od daty wpływu reklamacji. Jednak ubezpieczyciel w przeciągu 30 dni musi poinformować o wydłużeniu terminu na wydanie w sprawie decyzji w odpowiedzi na złożone odwołanie wraz z potwierdzeniem przyczyny wydłużenia. Jeśli nie przekaże takiego pisma, uważa się, że reklamacja zostaje rozpatrzona na korzyść Poszkodowanego.

 

90 dni maksymalny czas przewidziany na likwidację szkody.

Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane przy zachowaniu należytej staranności do podjęcia wszelkich kroków, aby zakończyć proces wydawania decyzji w sprawie w przeciągu maksymalnie 3 miesięcy od zgłoszenia szkody. W przypadku bardzo skomplikowanych spraw oraz wątpliwej odpowiedzialności likwidacja szkody może być bardzo wydłużona. Jednak w przypadku przekroczenia terminu 90-dniowego mamy możliwość złożenia skargi do Rzecznika Finansowego. Należy jednak pamiętać, iż procedura ta nie dotyczy oczekiwania na zakończenie procesu karnego i ustalenie sprawcy zdarzenia, jeśli zgromadzona w aktach dokumentacja nie daje postaw do podjęcia odpowiedzialności.

 

Wypłata odszkodowania

 

Poszkodowany zgłaszając roszczenia nie zdaje sobie sprawy jak wiele czynności i procedur musi przeprowadzić Towarzystwo Ubezpieczeń w przeciągu 30 dni likwidacji. Likwidacja szkody obejmuje bowiem:

  • – pozyskanie i analizę dokumentów – od poszkodowanego, sprawcy, opinii medycznych, w tym także opinii specjalistów
  • – skierowanie Poszkodowanego na naoczną komisję lekarską – jeśli ocena uszczerbku wymaga naocznego badania lekarskiego
  • – wystąpienie na policję, do organów ścigania, prokuratury i sądów o dokumenty, wyrok, opinie biegłych – uzyskanie wszystkich dokumentów wskazujących na przebieg zdarzenia i sprawcę szkody, o dane uczestników zdarzenia, stan ich trzeźwości, zapięcie pasów bezpieczeństwa, informacje o przyczynieniu się do zdarzenia
  • – potwierdzenie okoliczności zdarzenia – przez sprawcę szkody lub podmiot odpowiedzialny
  • – przeprowadzenie wizji lokalna w miejscu wypadku – w przypadku potknięć czy poślizgnięć konieczna jest wizja z potwierdzeniem przebiegu zdarzenia, uczestniczą w niej Poszkodowany, świadkowie i przedstawiciel PZU (czasem także przedstawiciel sprawcy lub podmiotu odpowiedzialnego)
  • – wywiad środowiskowy – w przypadku roszczeń po śmierci bliskiej osoby, przedstawiciel PZU przeprowadza rozpytanie w miejscu zamieszkania roszczących oraz świadków relacji ze zmarłym

 

 

 

Wypłata dodatkowych świadczeń

 

Wypłata świadczeń dodatkowych (odszkodowanie, renta, utracone dochody, zwrot kosztów) – odbywać się może niezależnie od świadczeń o zadośćuczynienie. Należy pamiętać, aby zgromadzić jak najwięcej dokumentacji dokumentującej roszczenia oraz ich pisemne sprecyzowanie.

Po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia roszczeń ubezpieczyciel rozpoczyna analizę dokumentacji – podobnie jak w przypadku samej likwidacji może rozpatrzyć roszczenia w ciągu 30 dni, lub jeśli decyzja wymaga uzupełnienia dokumentów czy wyjaśnień – w 14 dni od uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji do zajęcia stanowiska.

 

Skarga na proces likwidacyjny

 

Na każdym etapie likwidacji szkody osoba niezadowolona z procesu, wydanej decyzji bądź nieterminowości może złożyć skargę – zarówno do przełożonego likwidatora, zarządu PZU, jak również do wyższej instancji, jaką jest Rzecznik Finansowy. Jeśli skarga okaże się skuteczna może on nałożyć na ubezpieczyciela karę lub dodatkową sankcję, także zobowiązać do niezwłocznego wydania decyzji.

 

Droga sądowa

 

O ile sam proces likwidacji szkody jest bardzo sformalizowany i terminy związane z poszczególnymi procedurami ustalone przez ustawę o ubezpieczeniach albo statut Towarzystwa Ubezpieczeń, o tyle proces sądowy może być bardzo długotrwały. Dlatego warto wyczerpać drogę polubowną, przeprowadzić negocjacje ugodowe a w ostateczności skierować sprawę do sądu.
Proces sądowy zależy od ilości spraw na wokandzie, ilości sędziów oraz biegłych sądowych, jak również terminów słuchań i rozpraw sądowych. Może trwać do pół roku i zakończyć się wyrokiem I instancji lub toczyć w sądzie apelacyjnym a nawet w Sądzie Najwyższym.

Więcej informacji o tym jak skutecznie walczyć o odszkodowanie znajdziesz w portalu Odzyskaj.info.

Materiał promocyjny