Nie masz konta? Zarejestruj się

Przetargi

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA OGŁASZA

14.03.2013 11:02 | 0 komentarzy | 3 711 odsłony | red
BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA OGŁASZA trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku nr 39 przy Alei Henryka w Chrzanowie.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

BURMISTRZ MIASTA CHRZANOWA OGŁASZA trzeci przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku nr 39 przy Alei Henryka w Chrzanowie.

1. Lokal użytkowy o pow. użytkowej 112,01 m² w budynku nr 39 przy Alei Henryka w Chrzanowie wraz z udziałem wynoszącym 1945/10000 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, to jest w częściach wspólnych przedmiotowego budynku, nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków, w jednostce ewidencyjnej Chrzanów-miasto, obręb Chrzanów nr 3546/496, 3546/497 o łącznej pow.0,0359 ha, wpisanej w księdze wieczystej KR1C/00063682/5. Działy III i IV księgi wolne od wpisów.
2. Lokal opisany w pkt 1 składa się z 6 pomieszczeń, wc, przedpokoju, usytuowanych na parterze oraz 1 pomieszczenia usytuowanego w kondygnacji podziemnej (parter pow. 105,79 m2, kondygnacja podziemna pow. 6,22 m2) i wyposażony jest w instalacje: wod-kan, elektryczną, gazową.
3. Nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, dla którego brak planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Uczestnik przetargu, wyłoniony jako nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu żądania przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu.
5. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości upłynął 8.11.2012 r.
6. Przeprowadzone w terminach: 18.12.2012 r, 19.02.2013 r. przetargi na sprzedaż nieruchomości lokalowej zakończyły się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargów.
7. Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2013. godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Aleja Henryka 20, sala 54.
8. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości ustalona do trzeciego przetargu, w oparciu o jej wartość rynkową, wynosi 280 000,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości 56 000,00 zł w takim terminie, aby środki widoczne były na koncie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie Bank Spółdzielczy o/Chrzanów nr 32 8444 0008 0000 0070 6654 0009 w dniu 15.04.2013 r.
10. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w stosownym zawiadomieniu Burmistrz Miasta Chrzanowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, na stronie internetowej Urzędu www.chrzanow.pl - gospodarowanie mieniem-zbycie nieruchomości, w Biuletynie Informacji Publicznej
- zamówienia publiczne i ogłoszenia – ogłoszenia różne.
12. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, pok.41, pod nr tel. (32) 758-51-41, pocztą elektroniczną geodezja@chrzanow.pl.