Nie masz konta? Zarejestruj się

Porady

Zanim wybierzemy się na wakacje

24.09.2008 17:01 | 1 komentarz | 3 643 odsłony | red
Podczas wakacji często wraca problem należytego wykonywania usług przez organizatorów imprez turystycznych. Podstawowe zasady, obowiązki organizatorów oraz uprawnienia uczestników reguluje ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
1
Zanim wybierzemy się na wakacje
Rafał Sikora z Biura Prawnego NIVIS w Chrzanowie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Podczas wakacji często wraca problem należytego wykonywania usług przez organizatorów imprez turystycznych. Podstawowe zasady, obowiązki organizatorów oraz uprawnienia uczestników reguluje ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
Zgodnie z jej zapisami organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że zostało spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą ( zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi).
W żadnym innym wypadku organizator imprezy nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności. Spotykane w umowach z klientem zapisy ograniczające odpowiedzialność ponad wyżej wskazany zakres są po prostu nieważne.
Nie jest okolicznością zwalniającą od odpowiedzialności brak winy organizatora. Nawet jeżeli dołożył staranności, by umowa została zrealizowana należycie, a jednak tak się nie stało, nie zwolni go to od odpowiedzialności.
Organizator imprezy turystycznej odpowiada także za działania osób zatrudnianych przez siebie na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (umowa o pracę, dzieło, zlecenie) a także za podmioty, z których pomocą wykonuje usługę turystyczną. Chodzi tu o innych przedsiębiorców (podwykonawców), którym powierzył wykonanie pewnych usług, do których świadczenia przed klientem sam się zobowiązał (np. przedsiębiorstwo przewozowe, restaurator).
W przypadku jakiejkolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powinniśmy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie tak wykonawcę usługi, jak i organizatora. Jeśli więc na przykład w hotelu, w którym zostaliśmy zakwaterowani nie zostały zachowane standardy mające wynikać z umowy ( niesprawna klimatyzacja, brak określonego wyposażenia ), powinniśmy zawiadomić niezwłocznie nie tylko organizatora usługi, (najczęściej będzie to przedstawiciel biura podróży), ale również hotelarza. Jeśli doznaliśmy zatrucia pokarmowego, gdyż jedzenie było nieświeże, zawiadamiamy organizatora wycieczki i restauratora. Niemniej jednak, obowiązek zawiadomienia powinien być wyraźnie ujęty w umowie. Jeżeli zatem w danej umowie nie było to zapisane, klient może domagać się odszkodowania, nawet jeżeli nie dokonał od razu stosownego zawiadomienia.
Pamiętać należy również, że klient ma prawo oczekiwać i domagać się, aby warunki świadczenia usług organizatora turystyki odpowiadały warunkom określonym w katalogach, folderach i innych informacjach pisemnych, udostępnionych mu przez organizatora. Stanowią one bowiem element umowy, o ile sama umowa nie zawiera odmiennych postanowień.
Za niedozwolone należy uznać uzależnianie rozpatrzenia reklamacji klienta od spełnienia dodatkowych warunków, np. zachowania formy pisemnej czy innych nadmiernie uciążliwych formalności oraz odmowa rozpatrzenia reklamacji niezgłoszonej podczas trwania imprezy turystycznej. Niedopuszczalne jest także ograniczanie czasowe do składania reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej. Dla ochrony naszych interesów wskazane jest oczywiście jak najszybsze złożenie reklamacji, jednak niezgłoszenie jej we wskazanym przez organizatora terminie nie skutkuje utratą roszczeń z tytułu nienależycie wykonanej umowy.
Mówiąc o nieważnych zastrzeżeniach umownych warto w tym miejscu wspomnieć, że organizator w zasadzie nie może uniemożliwić nam przeniesienia wykupionej imprezy na inną osobę, jeśli osoba ta spełnia warunki udziału w imprezie turystycznej i wyraża zgodę na przejęcie wszystkich wynikające z tej umowy obowiązków. O takim przeniesieniu wykupionej imprezy na inną osobę jesteśmy zobowiązani zawiadomić organizatora przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w terminie określonym w umowie. Jednakże - do takiego przeniesienia nie jest potrzebna nam zgoda organizatora i nie może on z tego tytułu pobierać od nas jakichkolwiek dodatkowych opłat ponad opłatę manipulacyjną. Jest to szczególnie ważne, jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie jesteśmy w stanie udać się na zaplanowany wcześniej wypoczynek.

Przełom nr 31 (847) 30.07.2008