Nie masz konta? Zarejestruj się

REGULAMIN USŁUGI ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI SMS w TYGODNIKU „PRZEŁOM”


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
1. Ilekroć w niniejszym dokumencie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco:
1.1 Wydawca – Firma Wydawnicza „PRZEŁOM” Alicja Molenda, Trzebinia, ul. Długa 53.
1.2 Ogłoszeniodawca – podmiot, na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego i który chce skorzystać z usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS i zamieścić Ogłoszenie. Ogłoszeniodawcą może być jedynie osoba pełnoletnia.W przypadku aktywnie działających telefonów sieci Idea użytkownik może skorzystać z subskrypcji ofert oraz zamieścić własne Ogłoszenie.
1.3 Integrator – Bild Presse sp. z o.o z siedzibą w Łodzi przy ulicy Żwirki 17, odpowiadająca za obsługę techniczną.
1.4 Usługa – usługa zamawiania drobnych ogłoszeń prasowych za pośrednictwem Wiadomości SMS.
W przypadku aktywnie działających telefonów komórkowych sieci Idea usługa jest łączona i umożliwia Ogłoszeniodawcy:
a) przeglądanie ogłoszeń drobnych w formie subskrypcji (o ile oferty z danego działu będą dostępne w bazie SMS)
b) automatyczne zamieszczenie własnego ogłoszenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
1.5 Regulamin – niniejszy Regulamin usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS;
1.6 Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa wysyłana przez Ogłoszeniodawców posiadających telefony GSM, służąca do przekazywania treści Ogłoszenia. W przypadku telefonów komórkowych sieci Idea wiadomość tekstowa służąca do przeglądania ofert w formie subskrypcji oraz przekazywania treści Ogłoszenia;
1.7 Numer SMS – numer przeznaczony do korzystania z Usługi;
1.8 Ogłoszenie – informacja przekazana przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem
SMS na podany Numer SMS o następujących parametrach:
a) długość:
ogłoszenie publikowane w tygodniku „Przełom” i na www.przelom.pl do 8 słów (max 120 znaków, liczonych łącznie ze znakami interpunkcyjnymi, graficznymi oraz odstępami pomiędzy znakami lub wyrazami i prefiksami) cena 11,07 zł z VAT wysłane na Numer SMS 79567
ogłoszenie publikowane w tygodniku „Przełom” i na www.przelom.pl od 9 do 20 słów (max 160 znaków, liczonych łącznie ze znakami interpunkcyjnymi, graficznymi oraz odstępami pomiędzy znakami lub wyrazami i prefiksami) cena 23,37 zł z VAT wysłane na Numer SMS 91983.
b) napisana w języku polskim ale bez polskich znaków diakrytycznych
c) format: określony w umowie z wykonawcą usługi wg następującego wzoru: przelom.kod rubryki, treść ogłoszenia
przykład: przelom.ms Audi A4 (2005 r.), pierwszy wlaściciel, tel. xxx-xxx-xxx
1.9 Kod – jeden z kodów podawanych przez Wydawcę w tygodniku „Przełom” i na stronie www.przelom.pl umożliwiający zidentyfikowanie Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem;
1.10 Serwis – wykonywanie usługi na zlecenie Ogłoszeniodawców przez Organizatora
Serwisu:
1.11 Organizator Serwisu – Firma Wydawnicza „PRZEŁOM” Alicja Molenda

2. Serwis działa od dnia 11.01.2011r. do odwołania.

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Serwisu.

4. Wysłanie SMS-a na numery: 79567, 91983 jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz określonych w nim warunków i zasad zamieszczania ogłoszeń.

5. Ogłoszenia publikowane będą przez Firmę Wydawniczą „PRZEŁOM” Alicja Molenda, na łamach tygodnika „Przełom” i na www.przelom.pl zgodnie z kalendarzem wydawniczym.


II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
2. Zlecenie publikacji ogłoszenia w tygodniku „Przełom” oraz na www.przelom.pl następuje poprzez wysłanie Wiadomości SMS z Ogłoszeniem przez Ogłoszeniodawcę na podany w tygodniku „Przełom” oraz na www.przelom.pl Numer SMS.
3. Po otrzymaniu przez Wydawcę Wiadomości SMS, o treści zgodnej z Regulaminem, Ogłoszeniodawca otrzymuje zwrotną Wiadomość SMS potwierdzającą wpłynięcie Ogłoszenia.
4. Ogłoszenia będą przyjmowane poprzez odebranie wiadomości SMS zawierającego prefiks, kod rubryki i treść ogłoszenia. Prefiksy, kody rubryk oraz koszt wysłania wiadomości z ogłoszeniem do tygodnika „Przełom” i na www.przelom.pl publikowane są na łamach tygodnika „Przełom” i na www.przelom.pl
5. Pozytywnie zweryfikowane przez Wydawcę Ogłoszenie jest publikowane jednorazowo w najbliższym możliwym terminie od daty jego otrzymania.
6. W przypadku wysłania przez Ogłoszeniodawcę Wiadomości SMS zawierającej błędy uniemożliwiające publikację Ogłoszenia przez Wydawcę lub treść niezgodną z Regulaminem, Wydawca nie opublikuje ogłoszenia bez podania przyczyny.
Opłata z tytułu przesłania SMS-a zawierającego błędy będzie pobrana zgodnie z cennikiem określonym w punkcie 1.8 podpunkt a.
7. Wydawca zastrzega sobie prawo weryfikacji Ogłoszeń w zakresie:
a) ich zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki),
b) zgodności ich treści z wybraną rubryką oraz dopuszczalnej liczby użytych znaków,
c) ich zgodności z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów
oraz z linią programową tygodnika „Przełom” i www.przelom.pl, w których Ogłoszenie ma być publikowane.
d) ich zgodności z Regulaminem Zamieszczania Ogłoszeń, Reklam, Tekstów Promocyjnych oraz Insertowania, dostępnym w Dziale Ogłoszeń Wydawcy oraz na www.przelom.pl
8. Niepodanie przez Ogłoszeniodawcę w treści Ogłoszenia telefonu kontaktowego będzie
równoznaczne z opublikowaniem numeru telefonu komórkowego, z którego wysłane zostało Ogłoszenie.
9. W przypadku, gdy Wydawca stwierdzi niezgodność Ogłoszenia z postanowieniami Regulaminu, ma on prawo do niepublikowania Ogłoszenia.
10. Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
11. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny, Wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili.
12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Ogłoszeniodawcę z Usługi,
2) nieprzekazanie Wydawcy SMS-a z treścią ogłoszenia przez operatora sieci telefonii komórkowej,
3) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
4) korzystanie z Usługi przez Ogłoszeniodawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
5) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub inne przyczyny niezależne od Wydawcy.

III. REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listem poleconym na adres:
Firma Wydawnicza „PRZEŁOM Alicja Molenda , 32-540 Trzebinia, ul. Długa 53
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, jej adres, numer telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS, treść SMS-a, a także dokładne
podanie zarzutów. Reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 14 dni od daty wysłania SMS-a.
3. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wydawca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu tygodnika „Przełom” i na www.przelom.pl.
5. Decyzja Wydawcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania zlecenia publikacji Ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3.Regulamin jest dostępny w Biurach Ogłoszeń TYGODNIKA „PRZEŁOM” w Trzebini oraz w oddziale w Chrzanowie i na stronie internetowej www.przelom.pl